قوانین تاثیرگذاری بر آینده در این نوشتار بررسی شده است. کسانی که برای آینده خود ارزش قائل هستند، عموما ویژگی های مشترکی دارند که سبب موفقیتشان شده است.