قانون جذب و غلبه بر مشکلات یکی از مهمترین مباحث برای موفقیت است. با تمرکز بر هدف و باور داشتن خود از کائنات پاسخ بگیرید. موفقیت بدون تلاش بدست نمی آید.
مقاله آشنایی با قانون جذب تلاش کرده است تعریف دقیقی از قانون جذب ارائه دهد و تکنیک ها و روش های علمی قانون جذب را مورد تحلیل قرار می دهد.
جهان انرژی