لایو استاد ملکپور در خصوص یادگیری از شکست ها و لذت بردن از زندگی