ویدیو ارسالی از آقای باقرزاده – توضیحاتی در خصوص مبحث ارتعاشات و قدرت کلام

وب سایت موفقیت موسسه ملکپور