موسیقی فرکانس 888 هرتز ، دروازه ای به فراوانی مالی و عاطفی