لایو استاد ملکپور در خصوص دختران خوشبخت، دختران بدخت