سخنان تاثیرگذار آنتونی رابینز در خصوص برنامه ریزی برای پیشرفت در سال جدید